МИСИЈА

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ,, Кавадарци е основано заради одржување

и користење на јавниот простор за паркирање и давање соодветни услуги, како дејност од јавен интерес на Општината Кавадарци.