ДНЕВНА КАРТА

Дневната паркинг карта со важност од 24 часа за зоните А, Б и Ц – 300 денари.

Дневната карта е со период на важење 24 часа од моментот на издавање.