ОСТАНАТИ УСЛУГИ

  • Годишна паркинг карта за инвалиди – БЕСПЛАТНО;
  • Годишна паркинг карта за сопственици на возила со погон само на електрична енергија – БЕСПЛАТНО;
  • Надоместок за поставување и отсранување на механичко средство за блокирање на возило (блокатор) – 1000 денари;
  • Надоместок за насилно отстранување, оштетување или кражба на механичко средство за блокирање на возило (блокатор) – 12000 денари;
  • Надоместок за подигање и пренос на возило до “ДЕПО” со специјално возило “ПАЈАК” по налог на овластено лице – 2000 денари;
  • Надоместок за отпочнато, а недовршено подигање и пренос на возило со специјално возило “ПАЈАК” по налог на овластено лице, кога сопственикот/корисникот се појавил на лице место – 1500 денари;
  • Надоместок за извлекување на возило од тешко пристапен терен со специјално возило “ПАЈАК” – 2500 денари;
  • Надоместок за лежарина на подигнати и пренесени возила на “ДЕПО” по налог на овластено лице за секој изминат ден после 24 часа од извршената интервенција – 200 денари;
  • Надоместок за лежарина на подигнати и пренесени возила на “ДЕПО” по налог на овластено лице за секој изминат ден од 31-от ден до 60-от ден – 100 денари;
  • Надоместок за лежарина на подигнати и пренесени возила на “ДЕПО” по налог на овластено лице за секој изминат ден од 61-от ден до денот на подигање на возилото – 50 денари;
  • Надоместок за пренос на возило со специјално возило “ПАЈАК” до 10 km по барање на странката – 2000 денари;
  • Надоместок за пренос на возило со специјално возило “ПАЈАК” за секој изминат километар над 10 km – 90 денари по километар;
  • Реален трошок за блокирање и деблокирање на возило во случај на одобрена рекламација согласно “Процедурата за постапката при блокирање на возило” – 300 денари.