ПАРКИРАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА ДЕПО

Цена на поставување на времени монтажни гаражи на локациите изнесува 4.000 денари на годишно ниво.
Димензиите на закупениот простор се 6m должина на 3m ширина.
За секое дополнително искористување на просторот корисникот треба да плати 250 денари од метар квадратен.