ПАРКИРАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА ДЕПО

  • Цена на поставување на времени монтажни гаражи на локациите изнесува 6.000 денари на годишно ниво.

  (Димензиите на закупениот простор се 6m должина на 3m ширина.)

  • За секое дополнително искористување на просторот корисникот треба да плати 350 денари од метар квадратен.
  • Надоместок за паркирање на возило на паркинг просторот “ДЕПО” за 1(еден) ден, за периодот на паркирање од 1-от до 30-от ден изнесува 200 денари по ден.
  • Надоместок за паркирање на возило на паркинг просторот “ДЕПО” за 1(еден) ден, за периодот на паркирање од 31-от до 60-от ден изнесува 100 денари по ден.
  • Надоместок за паркирање на возило на паркинг просторот “ДЕПО” за 1(еден) ден, за периодот на паркирање од 61-от ден до 1 година изнесува 50 денари по ден.