ПРЕТПЛАТНА МЕСЕЧНА КАРТА

ПРВ ТИП – правни и физички лица
А зона 1500 денари / 1 месец
Б зона 1000 денари / 1 месец
Ц зона 700 денари / 1 месец

ВТОР ТИП – правни и физички лица
А/Б/Ц зона 2000 денари / 1 месец
Б/Ц зона 1500 денари / 1 месец

Месечна паркинг карта за правни и физички лица за зона А, Б и Ц со важност од 3 месеци 4800 денари.
Месечна паркинг карта за правни и физички лица за зона А, Б и Ц со важност од 6 месеци 8400 денари.
Месечна паркинг карта за правни и физички лица за зона А, Б и Ц со важност од 9 месеци 10800 денари.
Месечна паркинг карта за правни и физички лица за зона А, Б и Ц со важност од 12 месеци 12000 денари.

Месечна паркинг карта за вработени лица 450 денари.

Месечна мобилна паркинг карта за сервисери 650 денари.