ПОВЛАСТЕН ПАРКИНГ

Право на повластено паркирање имаат станарите од колективните станбени заедници лоцирани во зоните.

Дозволата за повластено паркирање ја издава ЈП за јавни паркиралишта “ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ” Кавадарци по поднесено барање од станарот-сопственик на возило, а по претходно доставени докази за сопственост или закуп на стан и доказ за сопственост на возило (имотен лист или нотарски заверен договор за закуп и важечка сообраќајна дозвола на име на станарот).

Ценовник

За 1 година А зона – 900ден. (I воз.) / 1500ден. (II воз.) / 3500ден. (III воз.)
За 1 година Б зона – 900ден. (I воз.) / 1500ден. (II воз.) / 3500ден. (III воз.)
За 1 година Ц зона – 900ден. (I воз.) / 1500ден. (II воз.) / 3500ден. (III воз.)

Ценовник за возила со странски таблички
За 1 година  А зона – 4000ден. (I воз.) / 6000ден. (II воз.)
За 1 година  Б зона – 4000ден. (I воз.) / 6000ден. (II воз.)
За 1 година  Ц зона – 4000ден. (I воз.) / 6000ден. (II воз.)

Месечна паркинг карта за станари – 250ден. (I воз.) / 400ден. (II воз.)

Месечна паркинг карта за станари за возила со странски таблички / службени возила – 500ден. (I воз.) / 650ден. (II воз.).