Дневна Карта

Дневната карта изнесува 300 денари и со неа ке може да се врши паркирање во
сите 3(три)зони . Дневната карта е со период на важење 24 часа од моментот на
издавање.