ГОСТИНСКА КАРТА

Гостинската карта во подзоните во кои престојувате изнесува 200 денари во Зона А и  Зона Б, а за Зона Ц истата изнесува 100 денари. Овие карти се со важност од 3 дена. Секој нареден ден се доплаќа по 70 денари.