Зони за паркирање

Прва зона (A Зона) – 7 подзони  219 паркинг места.

Втора зона (Б Зона)- 10 подзони 376 паркинг места.

Трета зона (Ц Зона) – 9 подзони 868 паркинг места.

Времен Објект за паркирање ДЕПО вкупно 221  времени паркинг места.

 

Зонско паркирање
Резервирано паркирање
Повластено паркирање
Претплатна (месечна) паркинг карта
Паркирање на земјоделска механизација на Депо