ПРЕТПЛАТНА МЕСЕЧНА КАРТА

ПРВ ТИП – само за правни лица
А Зона 1500 денари / 1 месец
Б зона 1000 денари / 1 месец
Ц зона 550 денари / 1 месец
Оваа претплата важи само за ЗОНАТА за која се однесува картата

ВТОР ТИП – правни и физички лица
А зона 2000 денари / 1 месец
Б зона 1500 денари / 1 месец
Ц зона 550 денари / 1 месец
Оваа претплата важи за зоната која е купена и за сите зони под неа

Месечна паркинг карта за правни и физички лица за зона А, Б и Ц со обврзувачки договор од 1(една) година 1000 денари.

Месечна паркинг карта за вработени лица 450 денари.

Месечна мобилна паркинг карта за сервисери 650 денари.