ПРЕТПЛАТНА МЕСЕЧНА КАРТА

ПРВ ТИП – само за правни лица
Прва Зона 1500 денари 1 месец
Втора зона 1000 денари 1 месец
Трета зона 550 денари 1 месец
Оваа претплата важи само за ЗОНАТА за која се однесува картата

ВТОР ТИП – Правни и Физички Лица
Прва Зона 2000 денари 1 месец
Втора зона 1000 денари 1 месец
Трета зона 550 денари 1 месец
Оваа претплата важи за зоната која е купена и за сите зони под неа

Месечна паркинг карта за вработени лица 450 ден.