ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ

А Зона (прва категорија)
Прв час се наплаќа 30 денари и секој нареден час се наплаќа 30 денари.

Б Зона (втора категорија)
Прв час се наплаќа 20 денари и секој нареден час се наплаќа 20 денари.

Ц Зона (трета категорија)
Прв час се наплаќа 10 денари и секој нареден час се наплаќа 10 денари.

Во случај на блокирање на возилото со блокатор казната изнесува 1000 ден.

Во случај на кражба или оштетување на блокатор се наплаќа казна од 12 000 ден.