ЗОНСКО ПАРКИРАЊЕ

Прва Категорија (А Зона)
Прв час се наплаќа 30 денари и секој нареден час се наплаќа 30 денари.

Втора Категорија (Б Зона)
Прв час се наплаќа 20 денари и секој нареден час се наплаќа 20 денари.

Трета Категорија (Ц Зона)
Прв час се наплаќа 10 денари и секој нареден час се наплаќа 10 денари.

Бо случај на блокираење на возилото со блокатор казната изнесува 1000 ден.

Во случај на кражба или оштетување на блокатор се наплаќа казна од 12 000 ден.