Резервирано паркирање

Право на резервирано паркинг-место имаат правни лица кои имаат деловно седиште и корисничко право во зоната. Дозволата за резервирано паркинг место за правни лица ја издава ЈП за јавни паркиралишта “ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ“ Кавадарци, по поднесено барање од правното лице, а по претходно доставени докази за локација на деловното седиште, доказ за корисничко право и важечка сообраќајна дозвола на име на правното лице.

Ценовник

Правно лице со седиште во зоната и корисничко право (доказ од Централен регистар).

Прва зона – 45.000,00 ден  / 1 година.
Втора зона – 30.000,00 ден / 1 година.
Трета зона – 20.000,00 ден  / 1 година.

Напомена : Резервираното паркирање важи 24 часа.