Цени и услуги за непрописно паркирани и хаварисани возила

 • Подигнување и пренос на возило од депо Пајак по налог на овластено лице – 1.500,00 ден.
 • Подигнување на возило од зелена површина, по налог на комунален инспектор и пренос на возило – 1.500,00 ден.
 • Поставување/отстранување на маханичко средство – лисици за блокирање на возило – 1.000,00 ден.
  (во случај на поставување/отстранување покрај износот од 1000 ден. е должен да плати цена на паркирање за соодветна зона согласно тарифата).
 • Подигнување на непрописно паркирано возило по налог на овластено лице, кога сопственикот се појавува на лице место и самостојно го отстранува – 1.000,00 ден.
 • Подигнување и пренос до депо на хаварисано возило – 500,00 ден.
 • За сите оставени возила на депо (лежарина), после 24 часа од оставањето – 200,00 ден/дневно.
 • Пренос на хаварисани и не регистрирани возила од депо до една станица за технички преглед во територијата на Општина Кавадарци 1000,00 ден.
  Цените се со вклучен ДДВ.