Дневна паркинг карта

Почитувани корисници,

Од 1 Мај 2023 година ЈП ПАРКИНГ Кавадарци услугата ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА ја овозможи да ја купите преку sms порака во облик 𝗗𝗞  регистрација (пр. 𝗗𝗞 𝗞𝗔𝟬𝟬𝟬𝟬𝗔𝗔) по цена од 300 денари. Истата е со важност од 24 часа, и важи за сите подзони низ градот, освен на резидентните паркинг места, хуманитарниот и еколошкиот паркинг.

Со почит,

ЈП ПАРКИНГ Кавадарци.

//

Respected,

Starting from May 1, 2023 JP PARKING Kavadarci offers the DAILY PARKING TICKET service that can be purchased via sms message in the form of 𝗗𝗞 registration (eg. It is valid from 24, and the validation for all sub-zones throughout the city, except for resident parking spaces, humanitarian and the ecological parking lot.

Respectfully,

JP PARKING Kavadarci.